Σκοποί

Σκοποί του Δικτύου Επιχειρήσεων Παραγωγής Πιστοποιημένων Υδροπονικών Θερμοκηπιακών Προϊόντων "The Green Club" είναι:

1. Η ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των υδροπονικών θερμοκηπιακών προϊόντων.

2. Η ανάδειξη στην αγορά των κηπευτικών προΪόντων, που παράγονται από τα μέλη του κάτω από συγκεκριμένες και ελεγχόμενες διαδικασίες (Ορθή Γεωργική Πρακτική, Αειφόρος Παραγωγή), μέσω διαφήμισης και συντονισμένης προβολής στα διάφορα σημεία πώλησης, με απώτερο στόχο την επικοινωνία με τους καταναλωτές.

3. Η παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τον οργανισμό, σε επίπεδο επιστημονικό, τεχνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό και η ενημέρωση των μελών του σχετικά.

4. Η προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και η υποστήριξη και ο συντονισμός κάθε ενέργειας για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

5. Η εκπροσώπηση του οργανισμού σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές, όπως και η παρουσία του σε εκδηλώσεις εθνικές και διεθνείς (εκθέσεις, τύπος κ.λπ.).

6. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η προώθηση συνεργασιών μεταξύ αυτών.

7. Η συνδρομή προς την πολιτεία και προσφορά κάθε υπηρεσίας, μέσα στα πλαίσια των επιδιώξεών του για την ανάπτυξη της χώρας και την υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

8. Η προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και επενδύσεων.

9. Η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, η μετάδοση τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών, εντός και εκτός των συνόρων της χώρας και η συνεργασία με Δίκτυα των χωρών-μελών της Ε.Ε. και λοιπών χωρών του κόσμου.

Η πραγματοποίηση των σκοπών αυτών επιδιώκεται με την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και λήψη οπουδήποτε πρόσφορου κα νόμιμου μέσου, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Δικτύου και ιδιαίτερα:

1. Με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργία στενών σχέσεων μεταξύ των μελών του.

2. Με τη συμμετοχή του Δικτύου ως μέλους σε Εθνικούς και λοιπούς Διεθνείς οργανισμούς, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με τη μελέτη και έρευνα οποιουδήποτε ζητήματος, που συνδέεται με το έργο των μελών του και την υπόδειξη σχετικών λύσεων.

4. Με την κινητοποίηση και χρησιμοποίηση του δυναμικού των μελών, τη συγκρότηση επιτροπών - συμβουλευτικών οργάνων, τη διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων, μορφωτικών ταξιδιών, την έκδοση περιοδικών ή ενημερωτικών φυλλαδίων, την επιμόρφωση νέων στελεχών του κλάδου, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ή άλλα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα.

5. Με την παράσταση ενώπιον των αρμοδίων Κυβερνητικών Οργάνων, Δημοσίων Αρχών και άλλων φορέων για την προώθηση κάθε μέτρου και νόμιμης ενέργειας, προς αντιμετώπιση προβλημάτων του κλάδου, καθώς και για τη θέσπιση του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας και την άσκηση των δραστηριοτήτων των μελών του.

©2008 GreenClub. All rights reserved.Διεύθυνση:Χαριλάου Τρικούπη 43, Τ.Κ. 106 81, Αθήνα - Διεύθυνση Γραμματείας:Ιουστινιανού 5β, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη. τηλ: 2310488915.Created by UltraVintage